Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 119/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2018-03-09

Sygn. akt II Ca 119/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariusz Broda (spr.)

Sędziowie: SSO Rafał Adamczyk

SSO Anna Pać-Piętak

Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Bińkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2018 r. w K.

sprawy rozpoznanej jako sprawa z powództwa C. K.

przeciwko D. K.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt III RC 367/16

postanawia: uchylić zaskarżony wyrok w punkcie II (drugim) i umorzyć postępowanie
w zakresie oddalonego powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Sygn. akt II Ca 119/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6.10.2017r. w jego pkt. II Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim oddalił powództwo w pozostałej części, przy czym z treści wyroku, jak i jego uzasadnienia wynika, że przedmiotem rozpoznania było żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Podstawy faktyczne i prawne tej treści rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji przedstawił w pisemnym uzasadnieniu (k.67-68).

Wyrok w pkt. II zaskarżył powód. W wywiedzionej apelacji (k.7-73), po zgłoszeniu zarzutów, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w pozostałej części, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlegała uwzględnieniu, o ile doprowadziła do uchylenia wyroku w zaskarżonej części (a więc tylko co do oddalenia powództwa w pozostałym zakresie, bo części uwzględniającej go, orzeczenie jest prawomocne) i umorzenia postępowania w przedmiocie oddalonej części powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Istota zagadnienia sprowadza się do tego, że Sąd Rejonowy orzekł o żądaniu pozwu, które w ogóle nie zostało zgłoszone w rozumieniu art. 187 § 1 kpc w zw. z art. 126 § 1 kpc. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że pismo inicjujące postępowanie w sprawie zawierało w swej treści jedynie klasyczną skargę na czynność komornika podjętą w postępowaniu egzekucyjnym. Tej treści wniosku nie zmienia fakt zamieszczenia w tytule tego pisma m.in. zwrotu „powództwo przeciwegzekucyjne”. Utrwalone od kilkudziesięciu lat orzecznictwo, tak Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych potwierdza tezę, że podstawą kwalifikacji pisma procesowego, także tego inicjującego postępowanie w sprawie, jest jedynie jego treść, a nie tytuł. Analiza treści pisma (k. 2) nie pozwalała w najmniejszym stopniu zakwalifikować go jako pozwu zawierającego w swej treści powództwo przeciwegzekucyjne. Pomimo tego, Przewodniczący obrał taki kierunek, wzywając powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu (de facto nieistniejącego) poprzez oznaczenie wartości przedmiotu sporu, a następnie uiszczenia opłaty od pozwu.

Dotychczasowych spostrzeżeń Sądu Okręgowego nie zmienia i to, że pełnomocnik procesowy dwukrotnie – na rozprawie w dniu 25.01.2017r. (k. 28) oraz w dniu 26.06.2017r.(k.43) oświadczył, że popiera pozew i wnosi o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Nawet interpretując, że to stanowisko miało zmierzać w kierunku zmiany pierwotnego żądania, to nie zostało wyrażone w formie pisma procesowego, co przekreśla wniosek o dokonanej zmianie żądania pozwu, abstrahując już od tego, że już z samej treści owej „zmiany” i tak nie wynikało jaki tytuł wykonawczy miałby być przedmiotem tego „nowego” żądania. Obowiązek dochowania formy pisemnej wynika wprost z art. 193 § 2 1 kpc. Podkreślić trzeba i to, że sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, który stwierdza obowiązek zapłaty alimentów, nie jest sprawą o roszczenie alimentacyjne w rozumieniu w/w przepisu.

Wobec powyższego nie ulega żadnej wątpliwości to, że orzekanie w przedmiocie nie zgłoszonego żądania pozwu, jest niedopuszczalne, a zatem sprawa w tym zakresie podlegała umorzeniu (art. 355 § 1 kc). Wniosek ten zachowuje aktualność także na etapie rozpoznania sprawy w postępowaniu apelacyjnym. W konsekwencji tego, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 3 kpc w zw. z art. 355 § 1 kpc, w zw. z art. 391 § 1 kpc, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Niezależnie od powyższego, Sąd Okręgowy wskazuje na konieczność nadania przez Sąd Rejonowy biegu skardze na czynność komornika, złożonej w dniu 12.06.2016r. (k.2-3).

SSO Anna Pać – Piętak SSO Mariusz Broda SSO Rafał Adamczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Broda,  Rafał Adamczyk ,  Anna Pać-Piętak
Data wytworzenia informacji: