Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 651/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-07-08

  Sygn. akt II Ca 651/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie: SSO Beata Piwko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lipca 2014 r. sprawy

z powództwa (...) S.A. z siedzibą w S.

przeciwko H. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt VIII C 1528/13 upr.

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Kielcach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 651/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym z dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił powództwo, którym powód (...) S.A. z siedzibą w S. domagało się od pozwanego H. K.kwoty 884 ,50 zł.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany. Zarzucił:

- naruszenie art.328§2 k.p.c. poprzez pominięcie przytoczenia i oceny dowodów na których sąd się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz na pominięciu podstawy prawnej i rozstrzygnięcia;

- naruszenie prawa procesowego , a mianowicie art. 217§2 k.p.c. w zw. z art. 231 , 232 , 233 k.p.c. polegające na braku wyjaśnienia w sposób wszechstronny istotnych okoliczności, przede wszystkim na pominięciu jako środków dowodowych treści dokumentów przedstawionych przez stronę powodową świadczących o zobowiązaniu strony pozwanej do zapłaty zaległej składki.

W oparciu o powyższe zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa , ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

Podzielić należy pogląd skarżącego, iż brak jest wątpliwości co do tożsamości osoby pozwanego- H. K.oraz osoby wskazanej w polisie ubezpieczeniowej (...) H. K.. Do konkluzji takiej prowadziła już sama zgodność numerów PESEL – wskazany w polisie ubezpieczeniowej odpowiadał temu, który przypisany jest dla osoby H. K., co potwierdza informacja z (...)(k.39). Ewidencyjna funkcja tego numeru wyklucza możliwość jego powtórzenia się. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa okoliczność w sposób jednoznaczny identyfikowała osobę pozwanego jako strony polisy ubezpieczeniowej, z tytułu zawarcia której pozwany dochodzi zapłaty na swoją rzecz kwoty 884,50 zł. Podkreślenia wymaga, że dodatkowo poza numerem pesel tożsamy był adres zamieszkania osoby wskazanej w polisie, a osoby pozwanej. Ubocznie podkreślenia wymaga, że transliterację imion i nazwisk cudzoziemców bezsprzecznie należy uznać za bardzo problematyczną. Sposobów transliteracji jest mnóstwo. Zarówno ustawodawstwo polskie, jak i unijne, nie reguluje omawianej kwestii w należyty sposób.

Za zasadne należy uznać zarzuty apelacji. Sąd Rejonowy badając zasadność powództwa skoncentrował się na weryfikacji tożsamości pozwanego, a nadto poddał w wątpliwość wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia ze względu na różnicę pomiędzy podaną w umowie kwotą składki a kwotą wskazaną w pozwie, co skutkowało oddaleniem powództwa. Tymczasem skoro przewidziane w art. 339 § 2 k.p.c. domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda dotyczy strony faktycznej wyroku, zastępuje postępowanie dowodowe w sytuacji, gdy twierdzenia powoda nie budzą uzasadnionych wątpliwości (por. uzasadnienie SN z dnia 18 lutego 1972 r., III CRN 539/71, OSNCP 1972, z. 7-8, poz. 150), to obowiązkiem Sądu było przyjęcie, że twierdzenia pozwu są prawdziwe, nie zaś, że są nieudowodnione. Ma rację Sąd Rejonowy jedynie co do tego, że działanie art. 339 § 2 k.p.c. nie rozciąga się na dziedzinę prawa materialnego, obowiązkiem sądu rozpoznającego sprawę w warunkach zaoczności jest rozważenie, czy w świetle przepisów prawa materialnego twierdzenie strony powodowej uzasadniają uwzględnienie żądania. Tego jednak Sąd nie uczynił przyjmując, że powód nie udowodnił swego roszczenia.

W tym stanie zaskarżony wyrok podlega uchyleniu, a sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania (art. 386§4kpc), gdyż reformatoryjny wyrok Sądu Okręgowego pozbawiłby pozwanego prawa wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Rozpoznając sprawę ponownie Sąd Rejonowy – przy przyjęciu, że osoba pozwanego tożsama jest z tą osobą, która zawarła umowę polisy – oceni czy w świetle przepisów prawa materialnego twierdzenie strony powodowej, które nie budzą uzasadnianych wątpliwości, dają podstawę prawną do uwzględnienie żądania.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na mocy art.108 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Data wytworzenia informacji: